header

KAPSAM

ÜNAK2015 Sempozyumu, “Elektronik Çağda İçerikten Mimariye Kütüphaneler” ana teması ile kütüphane koleksiyonlarında her gün daha geniş yer bulan e-kitapların derme geliştirme politikalarındaki önemini, yeni kataloglama kuralları olan RDA standartlarına uyumunu ve daha az fiziki alana duyulan ihtiyacın yeni kütüphane mimarilerini nasıl etkilediğini ele alacaktır.

E-kitapların temel özellikleri yanı sıra, koleksiyon geliştirme politikalarına etkileri, istatistiki verilerinin değerlendirilmesi ve hizmetlere etkisi uygulamacılar tarafından ele alınacaktır.

AACR2’nin yerini alan yeni kataloglama standardı RDA, sempozyumun bir diğer önemli konusu olarak uygulayıcılar, akademisyenler ve kütüphane otomasyon programları üreticilerince ele alınacaktır. Türkiye’de RDA kuralları ile kataloglamaya başlayan uygulayıcıların tecrübelerini paylaştıkları oturumların yanı sıra kavramsal anlamda RDA’ nın tarihsel gelişimi, tanımı ve alt yapısı akademik yaklaşımla ele alınacaktır.

Uygulayıcıların yeni kuralları uygulayabilmesi, program üreticilerinin ürünlerini yeni standartlara uygun hale getirmeleri ile mümkündür. Bu bağlamda Türkiye’deki kullanıcıların ve otomasyon programlarının mevcut durumu değerlendirilecektir.

RDA alt yapısının geliştirilmesi zorunluluğu, konu ve yazar otorite dizinlerinin geliştirilmesi ve standartlaştırılması ve ortak kullanıma açılması ele alınacaktır.

Elektronik koleksiyonların günümüz kütüphanelerinde yoğunlukla yerini alması ve son yıllarda gelişen e-kitap koleksiyonlarının kütüphanelerde daha az fiziki alana ihtiyaç duyulması sonucunu doğurduğu tezinin de ele alınacağı sempozyumda, yeni mimari yaklaşımlar, e-kitap ve elektronik hizmetlerin ve çeşitliliğinin iç mimari ve dekorasyona etkileri, en yeni kütüphane mimarilerinden örnekler verilerek, boş kalan fiziki mekânların aktif hale getirilmesi formülleri ele alınacaktır.

Sempozyumda dengeli bir program çerçevesinde kütüphanelerimizdeki uygulamaların yer aldığı uygulamacı meslektaşlarımızın sunumlarına, içeriğin akademik boyutunu içeren bildirilere ve konu ile ilgili sektör firmalarının sunumlarına yer verilecektir.

E-kitap koleksiyonunu genişletmek isteyen, yeni kataloglama kuralları olan RDA’yı uygulamaya başlayan veya uygulamak isteyen, yeni kütüphane  binası projesi üstünde çalışan, hizmet çeşitlilikleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen tüm meslektaşlarımızın ve E-kitap yayıncılarının, kütüphane otomasyon program üreticilerinin ve mimarlık firmalarının sempozyuma katılmalarını bekliyoruz.

“ÜNAK2015 Elektronik Çağda İçerikten Mimariye Kütüphaneler” başlıklı sempozyuma gönderilen tüm bildiri ve sunumlar e-kitap olarak elektronik ortamda yayınlanacaktır.

Daha önce yapılan ÜNAK toplantılarına katılımlarınız ve destekleriniz için teşekkür eder,  ÜNAK2015 Sempozyumu’na  sizleri davet etmekten büyük mutluluk duyarız.

ÜNAK2015 Sempozyumu’nda görüşmek üzere…

Saygılarımızla,

Sempozyumun alt konuları ise şu şekilde belirlenmiştir:

 • E-Kitap

  • Elektronik yayıncılık
  • Telif hakları
  • Standartlaşma
  • Koleksiyon geliştirme
  • Fiyatlandırma politikaları
 • RDA

  • En yeni kataloglama teknikleri,
  • Tanımlar, Kavramlar
  • Standartlaşma
  • Konu ve yazar otoriteleri
  • Kataloglamada yaşanan sorunlar
  • Toplu kataloglar ve ülkemizde toplu katalog sorunu
  • En yeni kataloglama tekniklerinin mevcut otomasyon sistemlerine uyarlanması
  • Bibliyografik standartlaşma
 • Kütüphane Mimarisi

  • Kütüphane mimarisi
  • Kütüphane binaları
  • Kütüphanelerin fiziki iç ve dış planlama
  • İç mimari
  • “Kamusal mekan” olarak kütüphane binaları
  • Modern kütüphane binalarının tasarımı
  • Engelsiz kütüphaneler

Amaç

Bu sempozyum, kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon bilim dallarının yanı sıra mimarlık, iç mimari ve yayıncılık alanlarına yönelik olarak çalışan akademisyenler, uygulamacılar ve bu alana yönelik hizmet sağlayan kurumlar arasındaki diyaloğu geliştirmeyi, farklı disiplinlere açık bilimsel ve sosyal bir etkileşim gerçekleştirmeyi, konuyla ilgili iyi uygulama örneklerinin/deneyimlerin paylaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu bağlamda konuya ilgi duyan akademisyenler, uygulamacılar, araştırmacılar, firma temsilcileri ve tüm bireylerin sempozyuma katılımı beklenmektedir.

SPONSORLAR